وبلاگ دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سلام به وبلاگ دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خوش امدید.امیدواریم از مطالب این وبلاگ نهایت استفاده را ببرید.با نظرات خود مارا یاری کنید. http://rtgums92.mihanblog.com 2020-04-09T10:52:20+01:00 text/html 2015-07-24T16:35:47+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا موسسه پژوهشی و پردازش آمار فراسو http://rtgums92.mihanblog.com/post/207 <span style="color: rgb(254, 169, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 36px; font-weight: bold; text-align: center; background-color: rgb(237, 237, 237);">موسسه پژوهشی و پردازش آمار فراسو</span> <div style="text-align: left;"><a href="http://www.amarfarasoo.blogfa.com/" target="" title=""><b><font size="6">www.Amarfarasoo.blogfa.com</font></b></a></div> text/html 2015-07-06T09:07:00+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا دوستان هوشبری http://rtgums92.mihanblog.com/post/206 <a href="http://aclub922gums.parsiblog.com/" target="" title=""><b><font size="2">وبلاگ دوستان هوشبری&nbsp;</font></b></a> text/html 2015-07-05T11:38:49+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا آتلکتازی http://rtgums92.mihanblog.com/post/205 <div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><a id="شرح بیماری" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2">ترجمه محمدحسین یکتا</font></h1><div><font size="2">(برخی از لغات به دانشنامه رشد ارجاع داده شده اند.)</font></div><h1 style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2">شرح بیماری</font></h1></a><ul style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">آتلکتازی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ شدن‌ یک‌ قسمت‌ از یا تمامی‌ یک‌ ریه. این‌ وضعیت‌ باعث‌ عدم‌ جذب‌ اکسیژن&nbsp;به‌ مقدار کافی‌ از ریه‌ می‌شود</font></b></li></ul><b><font size="2"><a id="علایم‌ شایع‌" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/cxr/atlas/images/134bl.jpg" alt=""></h1></a></font></b></div> text/html 2015-07-05T10:35:34+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا فرضیه هورمسیس تشعشع http://rtgums92.mihanblog.com/post/204 <div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>گردآوری و&nbsp;</b></span><b style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">ترجمه</b><b style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">: محمدحسین یکتا</b></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><br></b></span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>هورمسیس یک کلمه یونانی و به معنای اشتیاق به تحرک و تحریک سازی است. در واقع استفاده از یک ماده یا شی به مقدار خیلی جزیی و کنترل شده باعث تحریک سیستم بیولوژیکی و ایمنی بدن و به طبع آن باعث آثار سودمند در سلامتی می شود که این اساس فرضیه هورمسیس را تشکیل می دهد.</b></span><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><br></b></span></div><div><img style="float: left;" src="http://tarighatnia.persiangig.com/protection/hormesis11.jpg" alt="" width="235" height="168"></div> text/html 2015-07-05T10:21:27+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا Image Processing Using MATLAB http://rtgums92.mihanblog.com/post/203 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div><b><font size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197930784/Digital_Signal_and_Image_Processing_Using_MATLAB_Gerard_Blanchet_Maurice_Charbit.pdf.html" target="" title="">Digital Signal and Image Processing Using MATLAB&nbsp;</a>&nbsp;</font></b></div><div>Gerard Blanchet &amp; Maurice Charbit </div></div> text/html 2015-07-05T10:11:45+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا A article from Academic Medicine, Vol. 90, No. 2 http://rtgums92.mihanblog.com/post/202 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div><b><font size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8197928284/Algorithms_Clinical_Practice_Guidelines_and_8.pdf.html" target="" title="">Algorithms, Clinical Practice Guidelines, and Standardized Clinical Assessment and Management Plans: Evidence-Based Patient Management Standards in Evolution</a></font></b></div><div><b>Harold C. Sox, MD, MACP, and Walter F. Stewart, PhD, MPH</b></div> </div> text/html 2015-07-05T10:08:15+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا US_Pharmacopoeia http://rtgums92.mihanblog.com/post/201 <a href="http://s3.picofile.com/file/8197927276/US_Pharmacopoeia.pdf.html" target="" title=""><b><font size="2">US_Pharmacopoeia</font></b></a> text/html 2015-07-05T10:00:56+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا Skin Burns Degree Determined by Computer Image Processing MethoD http://rtgums92.mihanblog.com/post/200 <div style="text-align: left;"><b><font size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8197926576/Skin_Burns_Degree_Determined_by_Computer_Image_Processing_Method.ppsx.html" target="" title="" style="direction: ltr;">Skin Burns Degree Determined by Computer Image Processing MethoD</a></font></b></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><b>BY: Mohammad Hossein YEKTA</b></div> text/html 2015-07-05T09:55:12+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا آموزش تصویری نرم افزاری تخصصی MATLAB http://rtgums92.mihanblog.com/post/199 <a href="http://s3.picofile.com/file/8197925184/amoozesh_tasviriye_matlab.pdf.html" target="" title=""><b><font size="2">آموزش تصویری نرم افزاری تخصصی MATLAB</font></b></a> text/html 2015-07-02T14:35:15+01:00 rtgums92.mihanblog.com دانشجویان رادیولوژی پوستر هشدار تشعشعات نصب شده در رادیولوژی http://rtgums92.mihanblog.com/post/198 <font size="2"><b>پوستر هشدار تشعشعات نصب شده در رادیولوژی که خودمان بعنوان یک کارشناس هم انها را دقیق نخوانده ایم.</b></font> <div><font size="2"><b>برای دیدن کامل تصاویر لطفا ابتدا ان ها را ذخیره کنید سپس بخوانید</b></font></div> text/html 2015-07-02T14:29:01+01:00 rtgums92.mihanblog.com دانشجویان رادیولوژی نکات ویژه در انجام رادیوگرافی های پرتابل http://rtgums92.mihanblog.com/post/197 <span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><b><font size="2">در تهیه رادیوگرافی پرتابل افزایش فاصله برای جبران بزرگنمایی سایه قلب درست نیست؛ بلکه بهتر است فاصله را کمتر کرد تا شرایط اکسپوژر کمتری لازم باشد البته افراط در این امر دوز جذبی پوست را افزایش می دهد.</font></b></span> text/html 2015-05-12T15:57:23+01:00 rtgums92.mihanblog.com مختار نجف زاه بررسی منحنی مشخصه فیلم http://rtgums92.mihanblog.com/post/196 <span style="font-size:36.0pt;font-family:&quot;B Mahsa&quot;; mso-ascii-font-family:Aldhabi;mso-fareast-font-family:+mj-ea;mso-bidi-font-family: &quot;B Mahsa&quot;;mso-fareast-theme-font:major-fareast;color:black;mso-color-index: 1;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-color: black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><a href="http://s3.picofile.com/file/8188151584/Darkroom.ppsx.html" target="" title="">بررسی منحنی مشخصه فیلم</a></span> text/html 2015-04-19T12:40:41+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا ACR Manual on Contrast Media http://rtgums92.mihanblog.com/post/195 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div align="justify"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><i><a href="http://s4.picofile.com/file/8183534726/Contrastmedia_BOOK_25.pdf.html" target="" title="">ACR Manual on Contrast Media</a><br>Version 9</i></font></b></font></div> </div> text/html 2015-04-19T12:25:29+01:00 rtgums92.mihanblog.com محمدحسین یکتا Issues in the Use of Contrast Media in Patients at High Risk for Contrast-Induced Nephrotoxicity http://rtgums92.mihanblog.com/post/194 <div style="direction:ltr;text-align:left"><i><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/8183531900/Issues_in_the_Use_of_Contrast_Media_in_Patients_at_High_Risk_for_Contrast_Induced_Nephrotoxicity_CIN_.pps.html" target="" title="">Issues&nbsp; in&nbsp; the&nbsp; Use&nbsp; of&nbsp; Contrast&nbsp; Media&nbsp; in Patients&nbsp; at&nbsp; High Risk&nbsp; for&nbsp; Contrast-Induced&nbsp; Nephrotoxicity</a></font></b></font></i></div><div style="direction:ltr;text-align:left"><font face="times new roman, times, serif"><b><i>by: Mohammad Hossein YEKTA</i></b></font></div> text/html 2015-04-13T12:39:31+01:00 rtgums92.mihanblog.com مختار نجف زاه PET SCAN http://rtgums92.mihanblog.com/post/192 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; "><strong><font size="3" color="#333333" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font><img src="http://medrad1.persiangig.com/gallery/parto/hi_pet-system.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></p><p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font>پت اسکن چیست و چگونه کار می کند؟</font></font></font></p><p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font>پت اسکن&nbsp;:&nbsp;&nbsp;تصویربرداری پزشکی هسته ای ، به منظور تولید 3 بعدی ، تصاویر رنگی از فرایند های&nbsp;عملکردی در درون بدن انسان است. PET مخفف&nbsp;<em>positron emission tomography</em>&nbsp;. &nbsp;به معنی&nbsp;<em>توموگرافی انتشار پوزیترون است.</em></font></font></font></p></font><p><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">جفت &nbsp;اشعه گامایی که از مولکولهای بیولوژیکی فعال به طور غیر مستقیم در بدن ساطع میشود به وسیله ردیاب پوزیترون&nbsp;&nbsp;آشکار میشود. &nbsp;تصاویر توسط کامپیوتر بازسازی و تجزیه وتحلیل &nbsp;می شود.از نظر زمان قرار گرفتن بیمار شبیه ماشین آلات مدرنی که اغلب &nbsp;در سی تی اسکن با اشعه ایکس&nbsp; استفاده می شود &nbsp;هستند.</font></p></strong></span>