تاریخ : شنبه 17 خرداد 1393 | 02:00 ق.ظ | نویسنده : زهرا قرائی | نظرات

طرف جای عکس پروفایلش نوشته coming soon !

احتمالا تو این مدت میخواد فتوشاپ یاد بگیره

 

مورد داشتیم دختره با ماشین کنترلی خاموش کرده

 

 تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : احمد سامری | نظرات


تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 | 09:15 ب.ظ | نویسنده : سعید صفارحمیدی | نظرات
پدر و پسر داشتن صحبت میکردن!!
پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟
پسر میگه : من..!!
پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!
پسر میگه : بازم من شیرم...
پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟
پسر میگه : بابا تو شیری...!!
پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا...
تاریخ : یکشنبه 11 خرداد 1393 | 11:00 ب.ظ | نویسنده : سعید صفارحمیدی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 11 خرداد 1393 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : سعید صفارحمیدی | نظرات

کور باش بانو ! نگاه که می کنی می گویند نخ داد...

عبوس باش بانو ! لبخند که می زنی می گویند پا داد...

لال باش بانو ! حرف که می زنی می گویند جلوه فروخت...

شاید دست از سرمان بردارند! ! ! البته فقط شاید

.تاریخ : یکشنبه 11 خرداد 1393 | 01:32 ق.ظ | نویسنده : شیما اسکندری | نظرات
ﭘﺴﺮﻩ: ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣه

ﺩﺧﺘﺮ: ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ

ﭘﺴﺮ : ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ...

ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ..

ﺩﺧﺘﺮﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮﺍﺗﺎﻗﺶ...

ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ...

ﻋﮑﺲ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ...

ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ...

ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩﻋﻼﻗﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ...

ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ...

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ...

ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ...

ﺑﻪ ﭘﺴﺮﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ :ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ

ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ

ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ...ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ .

ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﻴﺮﻩ

ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ

ﺩﺧﺘﺮﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩ.

ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ

ﺍﻣﺎﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪﻳﺪ .

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻓﺖ ﭘﺴﺮﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ.

ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ:

ﻋﺰﻳﺰﻡ،ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺨﺪﺍ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ....

ﺍﻭﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺎﺳﺎﻋﺖ 3:35 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ

ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ...

ﻛﻠﻴﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ....

ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ :|

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+حالا هی بگید کیلیپس بده :|


تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : سعید صفارحمیدی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 | 03:02 ب.ظ | نویسنده : رضا وزیری | نظرات
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که رادیولوژیست‌ها در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند؟ بدون شک نحوه‌ حفاظت در برابر پرتوهای رادیولوژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که کار با اشعه، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.
  البته رادیولوژیست ها در سا ل های نخست تحصیل، کار با اشعه را با دقت می آموزند، اما کم نیستند افرادی که به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی، دچار عوارض ناشی از تابش اشعه مبتلا می شوند و علائمی مثل تهوع ، استفراغ و اسهال، سردرد، خستگی و کوتاهی نفس ، افزایش ضربان قلب ، عفونت قارچی و خشکی دهان و از بین رفتن حس چشایی ، دشواری در بلع ، ریزش مو، التهاب قلب همراه درد قفسه سینه ، سرفه خشک ، سوختگی ، تیرگی دائم پوست ، کم خونی و... سراغشان می آید و در صورت تماس مداوم با اشعه احتمال بروز سرطان، بویژه سرطان مغز استخوان به بالاترین حد ممکن خواهد رسید.

آسیب های ناخواسته

گاهی رادیولوژیست با وجود رعایت همه نکات ایمنی در معرض اشعه های ناخواسته قرار می گیرد؛ موضوعی که سلامتش را به خطر می اندازد. به همین دلیل به افراد شاغل در مراکز رادیولوژی توصیه می شود هر شش ماه یک بار برای بررسی های تشخیصی شامل آزمایش هموگلوبین ، شمارش پلاکت ها و گلبول های سفید خون و... به پزشک مراجعه کنند و به طور کامل چکاپ شوند.

ناباروری در کمین رادیولوژیست ها

در سال های اخیر بررسی های زیادی روی سلامت رادیولوژیست ها در کشورهای مختلف انجام شده است و نتایج همه این تحقیقات روی یک موضوع توافق دارد؛ این که رادیولوژیست ها بویژه آقایان در معرض ناباروری قرار دارند، چرا که اشعه ایکس باعث حرکت کند اسپرم ها و حتی تخریب آنها می شود. همچنین سرب موجود در محیط نیز با تاثیر منفی روی اسپرم ها، کاهش قدرت باروری آقایان را به همراه دارد البته موضوع ناباروری درباره خانم های رادیولوژیست هم مطرح است، اما در حدی نیست که هشداردهنده باشد.

و اما شیفت شب

بسیاری از رادیولوژیست های شاغل در بیمارستان ها و کلینیک های شبانه روزی مجبورند در شیفت شب هم کار کنند و همین موضوع در طولانی مدت می تواند روی سلامت جسمی و روانی آنها تاثیر منفی بگذارد.

همچنین بروز مشکلات خانوادگی از دیگر عوارض کار در شیفت شب است البته در مراکز خصوصی شرایط تا حدی ایده آل تر است، اما در بیمارستان های دولتی رادیولوژیست ها در شیفت شب هم وقت سرخاراندن ندارند و از نظر حقوق و مزایای بیمه هم چندان تامین نیستند.

بی تحرکی را نادیده نگیرید

مشغله کاری رادیولوژیست ها باعث شده این افراد زمان کافی برای تحرک بدنی نداشته باشند و به همین دلیل در معرض اضافه وزن و عوارض ناشی از آن قرار بگیرند.

از طرفی ایستادن های طولانی مدت در طول روز احتمال بروز واریس و آسیب های مفصلی و آرتروز را افزایش می دهد بنابراین به همه رادیولوژیست ها توصیه می شود نیم ساعت در روز را به پیاده روی اختصاص دهند و در کنار تغذیه سالم و کافی، دست کم هفته ای دوبار به باشگاه ورزشی بروند تا هم تناسب اندامشان حفظ شود و هم یکنواختی محیط کار و استرس های شغلی را فراموش کنند.


تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : کامیار غفاری | نظرات

 "دقّت کردین" حذف شده بود......دوباره گذاشتمـــــــش.....

 


ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 11:12 ب.ظ | نویسنده : زهرا قرائی | نظرات

فرهنگ لغات

وانت: اینترنت آزاد و بدون فیلتر...

کراچی: پس تکلیف ناشنوایان چه می شود؟

: چه کسی برنده شد؟key board

: گند زدی به همش...Already

: حرف مفت!!!Freezer

: باید بیشتر فین کنی...!Morphine

نلسون ماندلا: نلسون اون وسط گیرکرده...!

سوغاتی: بسیار عصبانی...!

مورچه خوار : خواهر مورچه... فحشی که موریانه ها به هم می دهند.

کالسکه : هنگامی که یک اصفهانی میوه کال میخورد.

چهار محال بختیاری : ممکن نیست عدد 4 برای شما شانس بیاورد.

مشروبات : روبات مشهد رفته...

کته ماست: آن گربه مال ماست.

جنسیتی : شهر ارواح...

واویلا: ویلایی که درش به روی همه باز است.

مناجات: انواع و اقسام مونا...

کره حیوانی: بیچاره ناشنواست!!

انبر: داروی برطرف کننده اسهال...

مزدور: نوعی موز که در مناطق دور می روید.

بیگلی بیگلی: پدر بزرگ بروسلی، بزرگ خاندان لی...

شاطر : کسی که در خراب کاری استاد است.!!!

پسمانده : پ نه پ رفته...


 تاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : شیما اسکندری | نظرات

به ســلامتــــــی...

سلامتی گربه های دانشکده که یه جوری به آدم نیگا نیگا میکنن انگار ما گربه ایم اونا دانشجو........

سلامتی استاد عابدین زاده که امتحان نگرفت ؛ انتقام گرفت ........اوووووووووف......

سلامتی اونایی که کل گزارشکارو خودشون نوشتن ولی تو قسمت اعضای گروه اسمشون رو گذاشتن آخر.....

سلامتی اونایی که با چنگ و دندون سرویس رو نگه داشتن تا رفیقشون جا نمونه......

سلامتی پسرای کلاس ؛ بخاطر بلا بودن یکیشون استاد صیحانی خواست از همه شون یکی یه نمره کم کنه ولی مردونه پشت رفیقشون موندن و اعتراضی نکردن.......سلامتی هرچی با مرامه

سلامتی دخترای کلاس ؛ وختی یکی شون دیر اومد یه جوری تو تایم استراحت آوردنش تو که استاد اصن نفهمید اون از اوّل نبوده..........سلامتی با معرفتا

سلامتی استاد رمضانی که بهمون یاد داد واسه انگلیسی سه تا لهجه داریم:اَمِــریکَـــن ، بیــــریتیــش ، رَمِضانیش ...

سلامتی آقای فیزیک پرتو ها که پسرا رو بیرون کرد تا ما هم جوّ کلاس مامایی ها رو تجربه کنیم......خاطره شدا ................!!!!!

سلامتی اونایی که جوونی کردنو بلدن؛کلاسا رو میپیچن میرن جشن پرستاری،شب شعر،فیلم شیار 143،جشن عید تا عید.... سلامتی همه ی پایه ها...

سلامتی اونایی که یه جوری به استاد پورمحمّد گوش میکنن که انگار واقعا می فهمن چی می گه......

سلامتی اونایی که فکر کردن نظرسنجی وبلاگ جایزه داره ؛ اینقدر رای دادن که آمار "تعداد نفرات شرکت کننده " به 3،2 برابر جمعیت کلاس رسیده...

سلامتی اونایی که هنوز که هنوزه اگه تو گروه آناتومی عملی ، هومروس و فمور رو بدی دستشون نمی دونن کدومش کدومه....

سلامتی اونایی که از ژتون خوری که دراومدیم با اعتماد به سقف کامل رفتن پای دستگاه رزرو و از کسی نپرسیدن "این دستگاه چجوری کار میکنه.....؟؟؟؟

سلامتی اونایی که از 24 ساعت شبانه روز ، 25 ساعتشو تو وبلاگــــــــــن تا سریع بَرا پُست جدید رفیقشون کامنت بذارن که ثابت کنن آره رفیق به یادتم ... واسم مهمّی....

سلامتی اونایی که تو آزمایشگاه فیزیولوژی اون وخت که خانوم رجایی می پرسیدن "کی خون میده؟"....هرچند دردشون می اومد ولی رگشونو میاوردن جلو و می گفتن:مـــــــن......سلامتی اونایی که تو راه رفاقت از خونشون گذاشتن تا درد کشیدن رفیقشونو نبینن....

سلامتی اونی که تو راهرو با صدای بلند آقای بابویه رو صدا میزد ....... خدا خیرش بده بیدارمون کرد ...

سلامتی اینترنت دانشگاه که حلزون بهش گفته من میرم تونستی پشت سرم بیا......

سلامتی بچه های خوابگاهی ؛ دلشون که تنگ میشه خودشونو میزنن به خواب ، پتو رو میکشن رو سرشون ، آروم و بی صدا گریه میکنن.....آاااااه.....

سلامتی ساعت بهداشت که سر زنگش بود که فهمیدیم فلسفه آفرینش هندزفری چی بوده...

سلامتی اونایی که اهل تک خوری نیستن ؛ مطلب قشنگ که پیداکنن میذارن تو وبلاگ تا هم کلاسیاشونم لذت ببرن...

سلامتی آقای رضایی  ؛ توهم مشترکمون ؛ تنها کسی که سر کلاس آی تی همیشه حاضره.......

سلامتی آقای بابویه ؛ زحمتی که میکشه از رئیس دانشکده بیشتر نباشه کمتر نیست...... درود بر آقای بابویه ..درود....

سلامتی آقای آی تی ، این همه اطلاعات داره و یه عالمه مطلب بلده ولی هنوز فامیلی منو یاد نگرفته ...... هرجلسه صدام میکنه خانوم حضور غیاب ....خانوم چیز .....

سلامتی اون گاوی که صدای "ما ما" کردنشو سرکلاس میشنویم ...اتّحادمونو بهمون یادآوری میکنه که تا همیشه "مـــــــــا"ایم ...واسمون "من" بی معنیه...سلامتی"مـــا"

سلامتی خانوم بهداشت که خودش اسلایدهارو از رو میخوند اما توقع داره ما واسه امتحان جزوه 60 صفحه ای شو حفظ کنیم ...

به سلامتی اونایی که موقع درس خوندن ....ما رو میفهمن .....درکمون میکنن ... بیدارمون نمیکنن..........

به سلامتی اونایی که خودشون از حشر ه ها وحشت دارن ولی وقتی یه سوسکی میاد تو اتاق ؛ به رفیقشون میگن : تو نترسیــــــــا............... من میکشمش.......!!!!!!!!!!!

سلامتی معلم ریاضی ؛ کودک درونمونو زنده کرد.....کوچمولو موچمولو ها 2 تا 2 تا برین بیرون دیگه .....آخیـــــیـــیـــی...

 

....

....

....

به سلامتی اشعه ایکس که با وجود ناشناس بودن باعث آشنایی ما با هم شد....

 

به سلامتی همه بچّه های رادیو موج یک........!!!!!!!!

                                                    

   تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 05:50 ب.ظ | نویسنده : زهرا قرائی | نظرات
Pr8.iRبا این که کلاس ما 30 نفر است اما 120 نفر شرکت کرده اند 
والله


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ :

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﯾﻞ **

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﺑﺮﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﺤﻞ**

ﻣﮑﻦ ﺗﯿﺰﻭﻧﺎﺯﮎ ﺩﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺧﻮﺩ**

ﺩﮔﺮﺳﯿﺦ ﺳﯿﺨﯽ ﻣﮑﻦ؛ﻣﻮﯼ ﺧﻮد **

ﺷﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﭼت **

* ﺑﺮﻭﮔﻤﺸﻮ ﺍﯼ ﺧﺎﮎ عالم ﺳﺮﺕ * *

ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺖ ﺑﺲ ﻧﺒﻮﺩ * *

ﮐﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻭﭼﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻧﻤﻮﺩ * *

ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺖ ﺍﻓﺮﺍﺳﯿﺎﺏ * *

ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺒﺎﺏ * *

ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﻫﯿﻢ * *

ﺩﺭﯾﻐﺎ ﭘﺴﺮ،ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻫﯿﻢ * *

ﭼﻮﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ * *

ﺯﺗﻮﺭﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ * *

ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻣﮑﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﺍﻭ * *

ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺠﻮ * *

ﺩﺭﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻡ،ﺍﯼ ﯾﻞ ﺑﺎﮐﻼﺱ * *

ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﺗﻮ ﭘﺎﺱ * *

ﺗﻮ ﮐﺰ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﺪﯼ * *

ﭼﺮﺍ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺯﺩﯼ* *

ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﺁﻭﺭﻡ * *

ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻡ،ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻫﻢ* *

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﯿﺸﻢ ﭘﺴﺮ* *

ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺠﺰ ﮔﺮﺯ ﻭ ﺗﯿﻎ ﻭ ﺳﭙﺮ * *

ﭼﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﺎﻥ،ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﭖ ﻧﯿﺴﺖ * *

ﺑﻮد ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﻫﻔﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﺝ ﺑﯿﺴﺖ * *

ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﻧﮕﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ* *

ﭘﺪﺭ ﺟﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ * *

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﻡ،ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﺧﺶ ﺧﻮﯾﺶ * *

ﺗﻮ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﺶ * *

ﻣﻘﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮﺩ * *

ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ*
     


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 01:04 ب.ظ | نویسنده : کوثر تقوی | نظرات
آقا من ثابت کردم که5=2×2.میگید نه بریم ببینیم. 
0=20-20 

0=25-25 

25-25=20-20 
تا اینجاش درسته؟الان فاکتور گیری میکنیم میشه: 
(5-5)*5=(5-5)*4 

دو عبارت (5-5) را از دو طرف حذف میکنیم که میشه: 
5=4 
در نتیجه: 

«5=2*2» 

اگه میتونین اثبات کنین نادرسته. 
اگه تونستین. 
  :)


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 01:03 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

تعداد کل صفحات : 9 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...

  • آنکولوژی | اخبار وب | تیم بلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic